هیئت تحریریه

 

هیئت تحریریه

 

مدیر مسئول:

جناب آقای دکتر خلیل مطّلب زاده

سر دبیر:

جناب آقای دکتر پوریا بقایی

دبیر اجرایی :

جناب اقای دکتر حمید اشرف

هیات تحریریه:

جناب آقای دکتر بهرام طوسی، موسسه اموزش عالی تابران، مشهد، ایران

جناب آقای دکتر ضرغام قپانچی، موسسه اموزش عالی تابران، مشهد، ایران

جناب آقای دکتر سید محمد علوی، دانشگاه تهران،تهران، ایران

جناب آقای دکتر پرویز بیرجندی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

جناب آقای دکتر بهزاد قنسولی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

جناب آقای دکتر حسین فرهادی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

هیات تحریریه مشاور:

سرکار خانم عصمت بابائی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

جناب آقای دکتر غلامرضا کیانی، دانشگاه تربیت مدرس تهران،تهران، ایران

جناب آقای دکتر رضا پیش قدم، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

 

Liying Cheng, Queen's University, Ontario, Canada

 

Dan Douglas, Iowa State University, USA

 

Miguel Fernandez, Chicago State University, USA

 

Janna Fox, Carleton University, Canada

 

Mehdi Riazi, Macquarie University, Australia

 

Shahrzad Saif, University Laval, Québec, Canada

 

 Guenther Sigott, Klagnefurt University, Austria

 

Cynthia S. Wiseman, City University of New York, USA